jbdowse.com › IPA Charts with Audio

Below is a set of large charts of the International Phonetic Alphabet and some extensions. You can click on any of the characters to hear what they sound like. After years of lying fallow in a partially-built state, the charts are now complete (minus a few sound errors I need to fix) and ready for your use and enjoyment! As you'll see, they're pretty exhaustive, though by no means totally so. (Meanwhile, in case you miss them, the old charts are still available! Freshly restored to working order in Feb. 2021.)

Pointers for using the charts:
Some other points to note:

If you have any questions, suggestions, want to report an error, etc., feel free to get in touch at this website's domain name at the google mail service. Hope you find these charts fun and useful!

FRONT CONSONANTS (labial & coronal) – common manners
bilabial labiodental linguolabial dental alveolar postalveolar retroflex alv.-palatal
nasal

m

m̪̥

n̼̥

n̪̥

n

n̠̥

ɳ̥

ɳ

ȵ̥

ȵ

stop

p

b

t

d

ʈ

ɖ

ȶ

ȡ

aspirated stop

p̪ʰ

b̪ʱ

t̼ʰ

d̼ʱ

t̪ʰ

d̪ʱ

t̠ʰ

d̠ʱ

ʈʰ

ɖʱ

ȶʰ

ȡʱ

affricate

p̪f

b̪v

t̼θ̼

d̼ð̼

t̪θ

d̪ð

ts

dz

ʈʂ

ɖʐ

ȶɕ

ȡʑ

fricative

φ

β

f

v

θ̼

ð̼

θ

ð

s

z

ʃ

ʒ

ʂ

ʐ

ɕ

ʑ

approximant

φ̞

β̞

ʋ̥

ʋ

θ̼̞

ð̼̞

θ̞

ð̞

ɹ̥

ɹ

ɹ̠̥

ɹ̠

ɻ̥

ɻ

ɹ̥j

ɹj

lat. approximant

φ̞l

β̞l

ʋ̥l

ʋl

l̼̥

l̪̥

l

l̠̥

ɭ̥

ɭ

ȴ̥

ȴ

tap/flap

ⱱ̟̥

ⱱ̟

ⱱ̥

ɾ̼̥

ɾ̼

ɾ̪̥

ɾ̪

ɾ̥

ɾ

ɾ̠̥

ɾ̠

ɽ̥

ɽ

ɾ̥j

ɾj

trill

ʙ̥

ʙ

ʙ̪̥

ʙ̪

r̼̥

r̪̥

r

r̠̥

ɽ

rɽ

j

rj

BACK CONSONANTS (dorsal & radical) – common manners
palatal velar rounded velar uvular low uvular pharyngeal epiglot.-phar. aryepiglottal glottal
nasal

ɲ̥

ɲ

ŋ̥

ŋ

ŋ̥ʷ

ŋʷ

ɴ̥

ɴ

ɴ̥ʌ

ɴʌ

stop

c

ɟ

k

g

q

ɢ

qʌ

ɢʌ

Q

ʡ͜Q

ʡ

Ɂ

aspirated stop

ɟʱ

kʍ

g

ɢʱ

qʌʰ

ɢʌʱ

Qʰ

ʡ͜Qʰ

ʡʰ

Ɂʰ

affricate

ɟʝ

kx

kxʷ

gɣʷ

ɢʁ

ʌ

ɢʁʌ

Qħ

ʡ͜Qʜ͜ħ

ʡʜ

ʔh

fricative

ç

ʝ

x

ɣ

ɣʷ

χ

ʁ

χʌ

ʁʌ

ħ

ʕ

ʜ͜ħ

ʢ͜ʕ

ʜħ

ʢʕ

h

ɦ

approximant

j

ɰ̥

ɰ

ʍ

w

χ̞

ʁ̞

ʌ̙̥

ʌ̙

ħ̘

ʕ̘

ʜ̘͜ħ̘

ʢ̘͜ʕ̘

ʜ̘

ʢ̘

lat. approximant

ʎ̥

ʎ

ʟ̥

ʟ

ʟ̥ʷ

ʟʷ

ʟ̠̥

ʟ̠

ʟ̠̥ʌ

ʟ̠ʌ

tap/flap

ɟ̆

k̆ʷ

ğʷ

ɢ̆

ʌ

ɢ̆ʌ

ʡ̆

ʡ̬̆

trill

ʀ̥

ʀ

ʀ̥ʌ

ʀʌ

ʜ

ʢ

VOWELS
front near-front central near-back back
high i y ï ÿ ɨ ʉ ɯ̈ ü ɯ u
near-high ɪ ʏ ɪ̈ ʊ̈ ɯ̽ ʊ ɯ̞
high-mid e ø ë ø̈ ɘ ɵ ɤ̈ ö ɤ o
mid ø̞ ë̞ ø̞̈ ə ɵ̞ ɤ̞̈ ö̞ ɤ̞
low-mid ɛ œ ɛ̈ œ̈ ɜ ɞ ʌ̈ ɔ̈ ʌ ɔ
near-low æ œ̞ æ̈ ɶ̽ ɐ ɞ̞ ɑ̽ ɒ̽ ʌ̞ ɔ̞
low a ɶ ä ɶ̈ ɐ̞ ɐ̞̹ ɑ̈ ɒ̈ ɑ ɒ
NASAL VOWELS
front near-front central near-back back
high ï̃ ÿ̃ ɨ̃ ʉ̃ ɯ̈̃ ü̃ ɯ̃
near-high ĩ̞ ỹ̞ ɪ̃ ʏ̃ ɪ̈̃ ʊ̈̃ ɯ̽̃ ʊ̃ ɯ̞̃ ũ̞
high-mid ø̃ ë̃ ø̈̃ ɘ̃ ɵ̃ ɤ̈̃ ö̃ ɤ̃
mid ẽ̞ ø̞̃ ë̞̃ ø̞̈̃ ə̃ ɵ̞̃ ɤ̞̈̃ ö̞̃ ɤ̞̃ õ̞
low-mid ɛ̃ œ̃ ɛ̈̃ œ̈̃ ɜ̃ ɞ̃ ʌ̈̃ ɔ̈̃ ʌ̃ ɔ̃
near-low æ̃ œ̞̃ æ̈̃ ɶ̽̃ ɐ̃ ɞ̞̃ ɑ̽̃ ɒ̽̃ ʌ̞̃ ɔ̞̃
low ɶ̃ ä̃ ɶ̈̃ ɐ̞̃ ɐ̞̹̃ ɑ̈̃ ɒ̈̃ ɑ̃ ɒ̃
FRONT CONSONANTS (labial & coronal) – rarer manners
bilabial labiodental linguolabial dental alveolar postalveolar retroflex alv.-palatal
lat. fricative

φl

βl

fl

vl

ɬ̼

ɮ̼

ɬ̪

ɮ̪

ɬ

ɮ

ɬ̠

ɮ̠

ɭ̝̥

ɭ̝

ȴ̝̥

ȴ̝

lat. affricate

l

l

p̪fl

b̪vl

t̼ɬ̼

d̼ɮ̼

t̪ɬ̪

d̪ɮ̪

t̠ɬ̠

d̠ɮ̠

ʈɭ̝̥

ɖɭ̝

ȶȴ̝̥

ȡȴ̝

lateral flap

ⱱ̟̥l

ⱱ̟l

ⱱ̥l

l

ɺ̼̥

ɺ̼

ɺ̪̥

ɺ̪

ɺ̥

ɺ

ɺ̠̥

ɺ̠

ɭ̥̆

ɭ̆

ȴ̥̆

ȴ̆

fricative trill

ʙ̝̥

ʙ̝

ʙ̪̝̥

ʙ̪̝

r̼̝̥

r̼̝

r̪̝̥

r̪̝

r̝̥

r̠̝̥

r̠̝

r̝̥ɽ

ɽ

r̝̥j

j

implosive stop

ɓ̥

ɓ

ɓ̪̥

ɓ̪

ɗ̼̥

ɗ̼

ɗ̪̥

ɗ̪

ɗ̥

ɗ

ɗ̠̥

ɗ̠

ᶑ̥

ɗ̠̥ʲ

ɗ̠ʲ

ejective stop

bpʼ

p̪ʼ

b̪p̪ʼ

t̼ʼ

d̼t̼ʼ

t̪ʼ

d̪t̪ʼ

dtʼ

t̠ʼ

d̠t̠ʼ

ʈʼ

ɖʈʼ

ȶʼ

ȡȶʼ

ejec. affricate

pφʼ

bpφʼ

p̪fʼ

b̪p̪fʼ

t̼θ̼ʼ

d̼t̼θ̼ʼ

t̪θʼ

d̪t̪θʼ

tsʼ

dtsʼ

t̠ʃʼ

d̠t̠ʃʼ

ʈʂʼ

ɖʈʂʼ

ȶɕʼ

ȡȶɕʼ

ejec. lat. affricate

lʼ

bpφlʼ

p̪flʼ

b̪p̪flʼ

t̼ɬ̼ʼ

d̼t̼ɬ̼ʼ

t̪ɬ̪ʼ

d̪t̪ɬ̪ʼ

tɬʼ

dtɬʼ

t̠ɬ̠ʼ

d̠t̠ɬ̠ʼ

ʈɭ̝̥ʼ

ɖʈɭ̝̥ʼ

ȶȴ̝̥ʼ

ȡȶȴ̝̥ʼ

ejec. fricative

φʼ

θ̼ʼ

θʼ

ʃʼ

ʂʼ

ɕʼ

BACK CONSONANTS (dorsal & radical) – rarer manners
palatal velar rounded velar uvular low uvular epiglot.-phar.
lat. fricative

ʎ̝̥

ʎ̝

ʟ̝̥

ʟ̝

ʟ̝̥ʷ

ʟ̝ʷ

ʟ̠̝̥

ʟ̠̝

ʟ̠̝̥ʌ

ʟ̠̝ʌ

lat. affricate

cʎ̝̥

ɟʎ̝

kʟ̝̥

gʟ̝

kʟ̝̥ʷ

gʟ̝ʷ

qʟ̠̝̥

ɢʟ̠̝

qʟ̠̝̥ʌ

ɢʟ̠̝ʌ

lateral flap

ʎ̥̆

ʎ̆

ʟ̥̆

ʟ̆

ʟ̥̆ʷ

ʟ̆ʷ

ʟ̠̥̆

ʟ̠̆

ʟ̠̥̆ʌ

ʟ̠̆ʌ

fricative trill

ʀ̝̥

ʀ̝

ʀ̝̥ʌ

ʀ̝ʌ

implosive stop

ʄ̥

ʄ

ɠ̥

ɠ

ɠ̥ʷ

ɠʷ

ʛ̥

ʛ

ʛ̥ʌ

ʛʌ

ʡʼ↓

ʡ̬ʼ↓

ejective stop

ɟcʼ

gkʼ

kʷʼ

gkʷʼ

ɢqʼ

qʌʼ

ɢqʌʼ

ejec. affricate

cçʼ

ɟcçʼ

kxʼ

gkxʼ

kxʷʼ

gkxʷʼ

qχʼ

ɢqχʼ

ʌʼ

ɢqχʌʼ

ejec. lat. affricate

cʎ̝̥ʼ

ɟcʎ̝̥ʼ

kʟ̝̥ʼ

gkʟ̝̥ʼ

kʟ̝̥ʷʼ

gkʟ̝̥ʷʼ

qʟ̠̝̥ʼ

ɢqʟ̠̝̥ʼ

qʟ̠̝̥ʌʼ

ɢqʟ̠̝̥ʌʼ

ejec. fricative

çʼ

xʷʼ

χʼ

χʌʼ

CLICKS
bilabial dental lat. dental alveolar slapped alv. lat. alveolar retroflex palatal
velar stop

ʘ

ʘ̬

ǀ

ǀ̬

ǁ̪

ǁ̪̬

ǃ

ǃ̬

ǃ¡

ǃ̬¡

ǁ

ǁ̬

ǃ˞

ǃ̬˞

ǂ

ǂ̬

uvular stop

ʘq

ʘɢ

ǀq

ǀɢ

ǁ̪q

ǁ̪ɢ

ǃq

ǃɢ

ǃ¡q

ǃ¡ɢ

ǁq

ǁɢ

ǃ˞q

ǃ˞ɢ

ǂq

ǂɢ

velar aspirated

ʘʰ

ʘ̬ʱ

ǀʰ

ǀ̬ʱ

ǁ̪ʰ

ǁ̪̬ʱ

ǃʰ

ǃ̬ʱ

ǃ¡ʰ

ǃ̬¡ʱ

ǁʰ

ǁ̬ʱ

ǃ˞ʰ

ǃ̬˞ʱ

ǂʰ

ǂ̬ʱ

uvular aspirated

ʘqʰ

ʘɢʱ

ǀqʰ

ǀɢʱ

ǁ̪qʰ

ǁ̪ɢʱ

ǃqʰ

ǃɢʱ

ǃ¡qʰ

ǃ¡ɢʱ

ǁqʰ

ǁɢʱ

ǃ˞qʰ

ǃ˞ɢʱ

ǂqʰ

ǂɢʱ

velar affricate

ʘx

ʘ̬ɣ

ǀx

ǀ̬ɣ

ǁ̪x

ǁ̪̬ɣ

ǃx

ǃ̬ɣ

ǃ¡x

ǃ̬¡ɣ

ǁx

ǁ̬ɣ

ǃ˞x

ǃ̬˞ɣ

ǂx

ǂ̬ɣ

uvular affricate

ʘqχ

ʘɢʁ

ǀqχ

ǀɢʁ

ǁ̪qχ

ǁ̪ɢʁ

ǃqχ

ǃɢʁ

ǃ¡qχ

ǃ¡ɢʁ

ǁqχ

ǁɢʁ

ǃ˞qχ

ǃ˞ɢʁ

ǂqχ

ǂɢʁ

velar nasal

ʘ̥̃

ʘ̃

ǀ̥̃

ǀ̃

ǁ̪̥̃

ǁ̪̃

ǃ̥̃

ǃ̃

ǃ̥̃¡

ǃ̃¡

ǁ̥̃

ǁ̃

ǃ̥̃˞

ǃ̃˞

ǂ̥̃

ǂ̃

uvular nasal

ʘɴ̥

ʘɴ

ǀɴ̥

ǀɴ

ǁ̪ɴ̥

ǁ̪ɴ

ǃɴ̥

ǃɴ

ǃ¡ɴ̥

ǃ¡ɴ

ǁɴ̥

ǁɴ

ǃ˞ɴ̥

ǃ˞ɴ

ǂɴ̥

ǂɴ

velar ejective

ʘʼ

gʘʼ

ǀʼ

gǀʼ

ǁ̪ʼ

gǁ̪ʼ

ǃʼ

gǃʼ

ǃ¡ʼ

gǃ¡ʼ

ǁʼ

gǁʼ

ǃ˞ʼ

gǃ˞ʼ

ǂʼ

gǂʼ

uvular ejective

ʘqʼ

ɢʘqʼ

ǀqʼ

ɢǀqʼ

ǁ̪qʼ

ɢǁ̪qʼ

ǃqʼ

ɢǃqʼ

ǃ¡qʼ

ɢǃ¡qʼ

ǁqʼ

ɢǁqʼ

ǃ˞qʼ

ɢǃ˞qʼ

ǂqʼ

ɢǂqʼ

velar ejec. affricate

ʘxʼ

gʘxʼ

ǀxʼ

gǀxʼ

ǁ̪xʼ

gǁ̪xʼ

ǃxʼ

gǃxʼ

ǃ¡xʼ

gǃ¡xʼ

ǁxʼ

gǁxʼ

ǃ˞xʼ

gǃ˞xʼ

ǂxʼ

gǂxʼ

uvular ejec. affricate

ʘqχʼ

ɢʘqχʼ

ǀqχʼ

ɢǀqχʼ

ǁ̪qχʼ

ɢǁ̪qχʼ

ǃqχʼ

ɢǃqχʼ

ǃ¡qχʼ

ɢǃ¡qχʼ

ǁqχʼ

ɢǁqχʼ

ǃ˞qχʼ

ɢǃ˞qχʼ

ǂqχʼ

ɢǂqχʼ